Dừng ghi nhận giao dịch thủ công

Tích hợp với những ứng dụng khác

Chi phí 
Theo dõi chi phí và lập lại hóa đơn theo đợt.KHÁM PHÁ

 Tồn kho
Đồng bộ hóa mọi giao dịch với kho của bạn để giữ cho định giá hàng hoá cập nhật.


KHÁM PHÁ

Điểm bán lẻ 
Đồng bộ hóa mọi giao dịch với kho của bạn để giữ cho định giá hàng hoá cập nhật .


KHÁM PHÁ

Bán hàng 
Đồng bộ hóa mọi giao dịch với kho của bạn để giữ cho định giá hàng hoá cập nhật.


KHÁM PHÁ