Tích hợp với những ứng dụng khác

Kế toán
Ghi lại mọi hóa đơn vào sổ sách của bạn và theo dõi các khoản thanh toán.  

KHÁM PHÁ

  Dự án
Đưa dự án của bạn đi đúng đường. Từng bước hoàn thành công việc.

KHÁM PHÁ

Mua hàng  
Có được thông tin có ý nghĩa về hóa đơn nhà cung cấp.                    

KHÁM PHÁ

Bán hàng  
Đồng bộ hóa mọi giao dịch với kho của bạn để giữ cho định giá hàng hoá cập nhật.

KHÁM PHÁ