Tích hợp với những ứng dụng khác

CRM
Theo dõi các cơ hội và doanh thu tạo ra được từ các chiến dịch email.


KHÁM PHÁ

 Marketing
Xây dựng các chiến dịch tiếp thị công phu tập trung tối đa vào khách hàng tiềm năng của bạn.


KHÁM PHÁ

Sự kiện 
Tạo các chiến dịch email để thu hút khách hàng hoặc khuyến khích khách hàng tiềm năng tham dự sự kiện quảng cáo.

KHÁM PHÁ

Khảo sát 
Khám phá những hiểu biết chất lượng cao thông qua các cuộc khảo sát và hoàn thành chúng thông qua các chiến dịch email.

KHÁM PHÁ